Iluminatul public reprezintă unul dintre criteriile de calitate ale civilizaţiei moderne. Acesta are rolul de a asigura atât orientarea şi circulaţia în siguranţă a pietonilor şi vehiculelor pe timp de noapte, cât şi crearea unui ambient corespunzător în orele fără lumină naturală.

Realizarea unui iluminat corespunzător determină în special reducerea cheltuielilor indirecte, reducerea numărului de accidente pe timp de noapte, reducerea riscului de accidente rutiere, reducerea numărului de agresiuni contra persoanelor, îmbunătăţirea climatului social şi cultural prin creşterea siguranţei activităţilor pe durata nopţii.

Asigurarea unui iluminat corespunzător poate conduce la o reducere cu 30% a numărului total de accidente pe timp de noapte pentru drumurile urbane, cu 45% pe cele rurale şi cu 30% pentru autostrăzi. Totodată, iluminatul corespunzător al trotuarelor reduce substanţial numărul de agresiuni fizice, conducând la creşterea încrederii populaţiei pe timpul nopţii.

Sistemele de iluminat stradal din tara noastra necesită încă eforturi importante pentru creşterea parametrilor luminotehnici, energetici şi economici, pentru ca, în general, nivelurile de luminanţă şi iluminare pe baza cărora sunt proiectate instalaţiile actuale sunt reduse în raport cu normele europene, determinând o securitate scazută a traficului rutier şi a circulaţiei pietonale .

Aglomerările urbane au presupus în epoca modernă prelungirea activităţilor diurne cu mult dincolo de apusul soarelui ca necesităţi şi stil de viaţă. Dacă la asta se adaugă nevoia omului de a-şi contempla continuu realizările este lesne de înţeles preocuparea pentru realizarea diverselor sisteme de iluminat public. O data cu creşterea în intensitate a traficului rutier, ceea ce a implicat şi perfecţionarea sistemelor de semnalizare, a apărut ca necesară o abordare serioasă şi profesională a iluminatului public atât din partea specialiştilor cât şi a edililor. Această activitate a realizat o conjuncţie fericită cu eforturile instituţiilor preocupate de combaterea si diminuarea fenomenului infracţional.

 

Recomandări

În aceste condiţii, administraţia publică locală poate începe cu următorii paşi:

 1. Analiza tehnică, economică şi socială a stării actuale a sistemului; un astfel de studiu ar putea fi elaborat de către operatori de iluminat autorizaţi ANRSC, servicii externe de cercetare şi proiectare; 
 2. Încadrarea iluminatului public într-o listă fermă de priorităţi;
 3. Determinarea gradului de suportabilitate a comunităţii privind un anumit nivel de investiţie în serviciul de iluminat;
 4. Proiectarea, în etape sau pe ansamblu, a întregului sistem de iluminat în concordanţă cu normele impuse;
 5. Cercetarea posibilităţilor de finanţare externă: operatori de iluminat, guvern, bănci, entităţi europene, alţi investitori interesaţi, soluţii alternative.

 

Deosebit de importantă este crearea unui echilibru între posibilităţile bugetului şi iluminatul stradal eficient. Acest lucru presupune o analiză atât a investiţiei iniţiale, cât şi a costurilor de funcţionare, care sunt de multe ori o consecinţă a deciziilor iniţiale. 

Având în vedere cele menţionate mai sus, Romlux Lighting Company, cu scopul susţinerii administraţiilor publice, pune la dispoziţie serviciul de realizare a Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea iluminatului public, proiecte ce redau situaţia existentă a iluminatului unei anumite localităţi, proiectând şi oferind soluţii credibile către beneficiar, în atingerea scopurilor impuse. 

 

Cadrul legislativ actual privind serviciul public de iluminat în România

Începând din ianuarie 2003 există reglementări legislative referitoare la activităţile care au în centrul atenţiei iluminatul public ca şi prioritate. Astfel au fost definite şi reglementate următoarele: 

 • Legislaţia aplicabilă procedurilor de achiziţie a serviciilor de iluminat public;
 • Organismul de monitorizare şi control al serviciilor: ANRSC;
 • Modul de gestionare a serviciilor de iluminat public;
 • Factorii de referinţă (nivel de iluminare, capacitate managerială etc);
 • Relaţia operator-beneficiar.

 

Cadrul legislativ aplicabil

 • O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • H.G. nr. 71/2007 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii prevăzute în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii
 • Legea nr. 230/2006 a serviciului de iluminat public
 • Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • Legea nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale
 • Ordin ANRSC nr. 77/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a valorii activităţilor serviciului de iluminat public
 • Ordin ANRSC nr. 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public
 • O.G. nr. 22/2008 privind privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a surselor regenerabile de energie
 • H.G. nr. 409/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 22/2008 privind eficienţa energetică şi promovarea utilizării la consumatorii finali a resurselor regenerabile de energie
 • H.G. nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licenţelor în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor şi a modelului de licenţă/autorizaţie eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • Ordin ANRSC nr. 367/2011 privind modificarea tarifelor de acordare şi menţinere a licenţelor/autorizaţiilor şi a modelului de licenţă/autorizaţie eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice
 • Directiva 2012/27/UE a Parlamentului European şi a consilului din 25 octombrie 2012 privind eficienţa energetică, de modificare a Directivelor 2009/125/CE şi 2010/30/UE şi de abrogare a Directivelor 2004/8/CE şi 2006/32/C
 • Ordinul 86/2007 pentru aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de iluminat public - publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007
 • Ordinul 5/93 din 20.03.2007 pentru aprobarea Contractului-cadru privind folosirea infrastructurii sistemului de distribuţie a energiei electrice pentru realizarea serviciului de iluminat public - publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 320, din 14 mai 2007
 • Ordonanta Guvernului 71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local - publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 648, din 31 august 2002
 • S-a standardizat iluminatul căilor de circulaţie prin SR EN 13433, spre deosebire de comunitatea europeană, pe teritoriul căreia circulă doar recomandări ale CIE (Comisia Internationala de Iluminat). Principalele acte normative luate în considerare sunt:
 • Standarde şi normative referitoare la calitatea construcţiei aparatelor de iluminat:  CEI EN 60598-1 – 2005/05 (CEI 34-21 VII ed.)
 • CEI EN 60598-2-1 – 1997/10 (CEI 34-23 II ed.)
 • CEI EN 60598-2-3 – 2003/10 (CEI 34-33 II ed.)
 • CEI EN 55015– 2008/04 (CEI 110-2 VI ed.)
 • CEI EN 61000-3-2 – 2007/04 (CEI 110-31 IV ed.)
 • CEI EN 61000-3-3/A1 – 2002/05 (CEI 110-28 IV)
 • CEI EN 61000-3-3 – 1997/06 (CEI 110-28 I ed.)
 • CEI EN 61547– 1996/04 (CEI 34-75)  CEI EN 61547/A1– 2001/08 (CEI 34-75 V1)
 • Directivele 2006/95/CE – Joasă Tensiune, 2002/95/CE RoHS și 2002/96/CE – DEEE pentru aparatele de iluminat